3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ยกระดับการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม”

 

3.1.2 พันธกิจ (mission) 

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบบูรณาการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็ง และความสามัคคีให้กับชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่  ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมและการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น

 

2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างเทคนิคและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบการคมนาคมขนส่งให้สะดวกปลอดภัยและครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  จัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

 

. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ ภูมปัญญาท้องถิ่น การศาสนา และการฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ

 

. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากเทศบาล

 

3.1.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขและการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีความเข้มแข็งและความรักสามัคคี สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ และสามารถมีความพร้อมในการให้บริการระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่นได้

 

2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีเทคนิคและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเทคนิคและองค์ความรู้ในทางการค้าการลงทุน และสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อการติดต่อสื่อสารได้พอสมควร

 

3. ภายในตำบลมีระบบสาธารณูปโภค การผังเมือง ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่ง การเกษตร การค้า การท่องเที่ยว  มีแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการเกษตรและมีการบริหารจัดการที่ดี 

 

4. สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ ตลอดจนถึงการฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุได้

 

5.         ภายในตำบลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยเหมาะสม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูภายใต้จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

6. เทศบาลตำบลโรงช้างมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

700647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
484
2668
693898
6330
17755
700647

Your IP: 162.158.163.152
2022-08-11 07:09