คำแถลงนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

*****************

 เรียน   ประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโรงช้างทุกท่าน

              ตามที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระผม        นายณัฐพงษ์  คำภีระ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโรงช้าง เลือกกระผมให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ กระผมนายณัฐพงษ์  คำภีระ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโรงช้าง ขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างต่อสภาเทศบาลตำบลโรงช้าง อันทรงเกียรติแห่งนี้ ดังนี้

            ๑. นโยบายด้านการบริหารเศรษฐกิจ

              ๑.๑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด สนับสนุน องค์กรเครือข่ายชุมชนในระดับตำบลและในระดับหมู่บ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

              ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอาชีพตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าซื้อ เพื่อขยายผลสู่ระบบ SME ต่อไป

              ๑.๓ จัดให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนโดยไม่มีดอกเบี้ย

              ๑.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจที่จะเจริญมาพร้อมกับการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

             ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม

              ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้

              ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ศาสนพิธีของท้องถิ่นให้เป็นไปในทางเดียวกัน

              ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีงานต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน

              ๒.๕ จัดอบรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มพลังต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับความรู้และประสบการณ์

              ๒.๖ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีล้านนาไทย)

              ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ กลุ่มผู้ติดเชื้อ เช่น การจัดหาสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

              ๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีและเพื่อสุขภาพ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโรงช้าง

            ๓. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

              โดยมีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ อ่างห้วยแดด อ่างห้วยหลวง คลองชลประทานสายป่าแงะ - โรงช้าง และคลองชลประทาน อ่างห้วยหลวง

              ๓.๑ จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและครบทุกหมู่บ้าน

              ๓.๒ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อจัดระบบประปา และการเกษตร

              ๓.๓ ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

              ๓.๔ แก้ไขปัญหาน้ำดื่มให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโรงช้าง

             ๔. นโยบายด้านการสาธารณสุข

              ๔.๑ การแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

              ๔.๒ ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างให้กับประชาชน

              ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

              ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน (สสมช.) จัดการอบรมศึกษาดูงานให้กับ อสม. และส่งเสริมชมรมเสริมสร้างสุขภาพระดับตำบล

              ๔.๕ แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อในชุมชน เช่น การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต โรคจิต

              ๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักรับประทานเอง

             ๕. นโยบายการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

              ๕.๑ สนับสนุนการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ชรบ. กม. เพื่อช่วยเหลือดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

              ๕.๒ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

              ๕.๓ สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้กับทางอำเภอและจังหวัด

              ๕.๔ การเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยสังคมต่างๆ ที่อาจมาพร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

             ๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

              จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ถนนเพื่อการทำเกษตร การพัฒนาบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ การปรับปรุงซ่อมแซม การพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ร่วมกัน การปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณอาคารสำนักงาน อาทิ เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การจัดทำซุ้ม ป้ายซอยในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือที่กฎหมายกำหนด

             ๗. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

              ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า

              ๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแปดเป็ง

              ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานสรงน้ำพระธาตุทุกแห่ง

              ๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

              ๗.๕ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

              ๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะให้กับหมู่บ้าน

             ๘. นโยบายด้านการพัฒนาบ้านเมือง และการบริหารจัดการ

              ๘.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน และพัฒนาท้องถิ่น

              ๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงาน

              ๘.๓ บริหารจัดการให้การบริการตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของเทศบาล เพื่อความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทันที และยึดหลักธรรมาภิบาล

              ๘.๔ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

              ๘.๕ เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างของเทศบาล ต้องสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรืออยู่ในกรอบกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด

               กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลโรงช้างครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและทันที และเกิดรูปธรรมมากที่สุด มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความสุขและอบอุ่น สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลของเรามีความสุขอย่างถ้วนหน้า ผมและทีมผู้บริหารทุกท่านจะร่วมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ ให้มีความสำเร็จให้มากที่สุด เพื่อเทศบาลตำบลโรงช้างของเราเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

 

                                         (ลงชื่อ)

                                                (นายณัฐพงษ์  คำภีระ)

                                               นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

คู่มือสำหรับประชาชน

405261
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
704
719
400269
5442
17656
405261

Your IP: 3.238.173.209
2021-05-10 00:12