สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

 ข้อมูลทั่วไป 

 1. ที่ตั้ง

              ที่ทำการเทศบาลตำบลโรงช้าง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าแดด ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ว 

 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลป่าแงะ       อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลศรีโพธิ์เงิน  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลป่าแดด       อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลเวียงห้าว     อำเภอพาน     จังหวัดเชียงราย

 แผนที่แสดงอาณาเขตของเทศบาลตำบลโรงช้าง 

 
  ABBE8DAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. เนื้อที่ 

             เทศบาลตำบลโรงช้าง  มีเนื้อที่  13,936  ไร่  หรือ  44.6  ตารางกิโลเมตร

              3. ลักษณะภูมิประเทศ

             สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขา และเนินสูงเป็นบางส่วน  โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกมีดอยหัวง้ม ทอดยาวลงมาทางทิศใต้ กั้นระหว่างตำบลโรงช้างกับอำเภอพาน

            ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม เรียกว่าที่ราบลุ่มน้ำอิงซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการปลูกข้าว  มีแหล่งน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำห้วยแดดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอันเนื่องมาจากระราชดำริ  ซึ่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและด้านการเกษตร

         ลักษณะภูมิอากาศ

           ฤดูร้อน      ประมาณ     เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม

            ฤดูฝน        ประมาณ     เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม

           ฤดูหนาว                    ประมาณ         เดือนตุลาคม         -  เดือนกุมภาพันธ์

         ลักษณะการปกครอง

            มีหมู่บ้านในตำบลโรงช้างจำนวน  12  หมู่บ้าน  ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ ดังนี้ 

ลำดับที่

ชื่อ - หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อ – สกุล

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านโป่งสลี

1

นายอดุลย์  ท้าวไชยมูล

 

2

บ้านสันกอง

2

นายชาญชัย  คงโนนนอก 

 

3

บ้านโป่ง

3

นายสมศาสตร์  ยามี

 

4

บ้านโรงช้างใต้

4

นายเกษม  มาฟู

 

5

บ้านโรงช้างเหนือ

5

นายปรีชา  ตันกุล

 

6

บ้านเด่น

6

นายจำเริญศักดิ์  กาวิชา

 

7

บ้านดอนแก้ว

7

นายดวงเด็ช  แสนสล่า

 

8

บ้านศรีบังวัน

8

นายอภิรักษ์  นักหล่อ

 

9

บ้านทุ่งธนาลัย

9

นายสังวร  มาฟู

 

10

บ้านศรีสหมิตร

10

นายอินถา  ไชยรัตน์

 

11

บ้านโป่งศรีนคร

11

นายมานพ  ชัยบัวคำ

กำนัน

12

บ้านทุ่งศรีทอง

12

นายสมพงษ์  เชียงโส

 

        ประชากร

            ประชากร   เดือน กรกฎาคม 2563  รวมทั้งหมด  4,699  คน (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอป่าแดด   เดือน กรกฎาคม 2563)  หมู่บ้านที่ประชากรมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 2  บ้านสันกอง   จำนวน  625  คน  รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้ จำนวน  610  คน และหมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ว  จำนวน  576  คน

 ประชากรชาย       2,336     คน

 ประชากรหญิง      2,363     คน

 จำนวนครัวเรือน    1,693     ครัวเรือน

 ความหนาแน่นของประชากร  เฉลี่ย  105  คน  ต่อ  ตารางกิโลเมตร

 จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

166

222

228

450

2

211

303

322

625

3

153

204

176

380

4

226

305

305

610

5

82

125

106

231

6

114

165

171

336

7

215

300

276

576

8

126

179

188

367

9

88

108

118

226

10

53

94

107

201

11

124

141

173

314

12

135

190

193

383

รวม

1,693

2,336

2,363

4,699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอป่าแดด    เดือน  กรกฎาคม  2563

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

700618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
484
2639
693898
6301
17755
700618

Your IP: 162.158.163.152
2022-08-11 06:06