สำนักงานสีเขียว หมายถึง สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ

การจะเป็นสำนักงานสีเขียวนั้น สำนักงานต้องผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งถูกกำหนดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น สำหรับเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

➤ กำหนดบริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานโครงการที่ นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

 ➤ เน้นการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงาน และการจัดฝึกอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร และมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในองค์กร

หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 ➤ เน้นการใช้พลังงาน การใช้นํ้า และทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงการจัดประชุมและนิทรรศการ

หมวด 4 การจัดการของเสีย

 ➤ เน้นการจัดการของเสียและน้ำเสียในสํานักงาน 

หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

 ➤ เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) ได้แก่ อากาศ แสง เสียง ความน่าอยู่ และการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

 ➤ เน้นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดจ้างที่เป็นมิตร (ฉลากเขียว) ในสํานักงาน

สุดท้ายแล้ว สำนักงานสีเขียว ถือเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยขับเคลื่อนสำนักงานจากนโยบายไปยังการลงมือปฎิบัติ สิ่งนี้จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะ

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

คู่มือสำหรับประชาชน

459206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
577
118
454691
118
18930
459206

Your IP: 3.235.120.150
2021-08-01 04:06