สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

 ข้อมูลทั่วไป 

 1. ที่ตั้ง

              ที่ทำการเทศบาลตำบลโรงช้าง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าแดด ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ว 

 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลป่าแงะ       อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลศรีโพธิ์เงิน  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลป่าแดด       อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลเวียงห้าว     อำเภอพาน     จังหวัดเชียงราย

 แผนที่แสดงอาณาเขตของเทศบาลตำบลโรงช้าง 

 
  ABBE8DAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. เนื้อที่ 

             เทศบาลตำบลโรงช้าง  มีเนื้อที่  13,936  ไร่  หรือ  44.6  ตารางกิโลเมตร

              3. ลักษณะภูมิประเทศ

             สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขา และเนินสูงเป็นบางส่วน  โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกมีดอยหัวง้ม ทอดยาวลงมาทางทิศใต้ กั้นระหว่างตำบลโรงช้างกับอำเภอพาน

            ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม เรียกว่าที่ราบลุ่มน้ำอิงซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการปลูกข้าว  มีแหล่งน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำห้วยแดดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอันเนื่องมาจากระราชดำริ  ซึ่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและด้านการเกษตร

         ลักษณะภูมิอากาศ

           ฤดูร้อน      ประมาณ     เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม

            ฤดูฝน        ประมาณ     เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม

           ฤดูหนาว                    ประมาณ         เดือนตุลาคม         -  เดือนกุมภาพันธ์

         ลักษณะการปกครอง

            มีหมู่บ้านในตำบลโรงช้างจำนวน  12  หมู่บ้าน  ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ ดังนี้ 

ลำดับที่

ชื่อ - หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อ – สกุล

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านโป่งสลี

1

นายอดุลย์  ท้าวไชยมูล

 

2

บ้านสันกอง

2

นายชาญชัย  คงโนนนอก 

 

3

บ้านโป่ง

3

นายเสถียร  ลาวตูม

 

4

บ้านโรงช้างใต้

4

นายเกษม  มาฟู

 

5

บ้านโรงช้างเหนือ

5

นายปรีชา  ตันกุล

 

6

บ้านเด่น

6

นายจำเริญศักดิ์  กาวิชา

 

7

บ้านดอนแก้ว

7

นายดวงเด็ช  แสนสล่า

 

8

บ้านศรีบังวัน

8

นายอภิรักษ์  นักหล่อ

 

9

บ้านทุ่งธนาลัย

9

นายสังวร  มาฟู

 

10

บ้านศรีสหมิตร

10

นายมานพ  สายแก้ว

 

11

บ้านโป่งศรีนคร

11

นายมานพ  ชัยบัวคำ

กำนัน

12

บ้านทุ่งศรีทอง

12

นายสมพงษ์  เชียงโส

 

        ประชากร

            ประชากร   เดือน มิถุนายน 2562  รวมทั้งหมด  4,718  คน (ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอป่าแดด   เดือน มิถุนายน 2562)  หมู่บ้านที่ประชากรมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 2  บ้านสันกอง   จำนวน  627  คน  รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้ จำนวน  615  คน และหมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้ว  จำนวน  584  คน

 ประชากรชาย        2,346     คน

 ประชากรหญิง      2,372     คน

 จำนวนครัวเรือน    1,669     ครัวเรือน

 ความหนาแน่นของประชากร  เฉลี่ย  117  คน  ต่อ  ตารางกิโลเมตร

 จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

159

221

230

451

2

209

300

327

627

3

151

197

176

373

4

223

309

306

615

5

82

127

107

234

6

113

172

172

344

7

208

301

283

584

8

126

184

195

379

9

87

106

117

223

10

53

97

103

200

11

124

144

164

308

12

134

188

192

380

รวม

1,669

2,346

2,372

4,718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอป่าแดด    เดือน  มิถุนายน  2562

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือสำหรับประชาชน

งบแสดงสถานะการเงิน

228704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
881
2972
220121
9282
20518
228704

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-12 04:12